Hållbart byggande

En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Att arbeta med hållbar utveckling innebär således att vi även tar ett ansvar för på vilket sätt verksamheten når sina resultatmål. Ansvaret tas i hela värdekedjan från leverantör till kund.

Byggprojektet Bikupan, ett hållbart boende

Vår vision är att vara kundens bästa val. I detta ingår att vara ett företag som tar ansvar för sin påverkan på samhället ("people") och miljö ("planet") när man tjänar sina pengar ("profit"). Vägen dit går exempelvis via smart produktutveckling och ansvar för arbetsförhållanden i leverantörskedjan, engagerade medarbetare som trivs hos sin arbetsgivare samt effektiva transporter. Hållbarhet skapar affärsnytta i form av lojalare kunder, nöjdare medarbetare, starkare leverantörsrelationer och bättre produkter. Hållbarhet är helt enkelt en förutsättning för långsiktig lönsamhet.

Vi strävar kontinuerligt efter att öka medvetenheten och engagemanget hos medarbetarna för hållbarhetsfrågor. Hållbarhetsarbetet leds av vår företagsledning och övriga ledande befattningshavare, med stöd av ett nätverk med miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöansvariga. Nätverket underlättar kontakter, kompetensöverföring och erfarenhetsutbyte.

Våra leverantörer ska ha en ansvarsfull produktion och produktutveckling, vilket säkerställs via Code of Conduct) samt Factory Audits (inspektioner av fabriker – av såväl egen personal som tredje part). I utvärderingen hanteras bland annat risker i miljö, arbetsmiljö, kvalitet, arbetsrätt och affärsetik.

Försäljning

Hållbarhetsfrågor blir allt viktigare i försäljningsprocessen – i allt från vad verksamheterna erbjuder till de argument som används för att kunden ska välja företagets produkter och tjänster. För oss handlar försäljning om att påverka kunden positivt och hjälpa kunden fatta ett gott beslut som gynnar båda parter. Våra verksamheter blir ett medel för kunderna att nå sina mål – genom att ta reda på kundens behov innan denna erbjuds en för kunden lönsam lösning

Logistik

Rätt sak på rätt plats, vid rätt tid, i rätt mängd är en förutsättning för vår verksamhet. Företagets logistikarbete är i allra högsta grad ett hållbarhetsarbete. Genom att optimera hanteringen av lagret skapas mindre förbrukning, bättre tillgänglighet för kunden samt mindre lyft och hantering för alla inblandade. Våra verksamheter arbetar kontinuerligt med att optimera förhållandet mellan in- och utleveranser så att rätt kvantitet köps in. Det minskar både transporter och förbrukning av kartonger och annat förbrukningsmaterial.

Ekonomi

Vi arbetar kontinuerligt med att digitalisera hela ekonomiflödet. Inom stora delar av företaget används idag maskinell registrering och tolkning av fakturor samt erbjuds PDF-fakturor mot både kunder och leverantörer, vilket sparar både arbetsmiljö och miljön i stort.

IT

Vi arbetar i en central IT-miljö, vilket underlättar support och minskar riskerna eftersom informationen säkerhetskopieras kontinuerligt. Den centrala miljön möjliggör såväl informationsdelning internt som transparens i arbetsprocesser mot våra kunder. Detta gör att vi även kan minska miljöpåverkan från resor och förkommer kommunikations misstag genom att hålla all information tillgänglig.