Code of conduct

Forsheda hus AB verkar för att affärsverksamheten skall bedrivas med höga krav på integritet och etik. Ledningsgruppen fastställer årligen en så kallad uppförandekod ("Code of Conduct") för företagets verksamheter vilken även inkluderar etiska riktlinjer.

Forsheda hus verkar, liksom andra företag, i en värld som förväntar sig att företag är medvetna om sin samhällspåverkan utifrån miljömässiga, ekonomiska och sociala faktorer. Denna Code of Conduct beskriver Forsheda hus eftersträvade förhållningssätt med avseende på dylika faktorer.

Forsheda hus verksamhet skall bland annat bedrivas i enlighet med företagets vision, affärsidé, affärsmål och värderingar samt med riktlinjen för en långsiktigt sund utveckling. Förutom alla företagsekonomiska krav, mål och riktlinjer skall affärsverksamheten också bedrivas med höga krav på integritet och etik.

Forsheda hus och dess medarbetare skall iaktta följande riktlinjer:

 • följer de lagar och förordningar som gäller i de länder där bolaget är verksam samt företagets Code of Conduct.
 • respekterar FNs Deklaration om Mänskliga Rättigheter (www.un.org) och ILOs kärnkonventioner (International Labour Organization) och accepterar sitt ansvar att iaktta anställdas och samhällets rättigheter i den mån de berörs av koncernens verksamhet.
 • strävar efter att följa OECDs Riktlinjer för Multinationella Företag (www.oecd.org) samt att uppfylla kraven i FNs initiativ Global Compact.
 • har en öppen attityd i dialogen med dem som påverkas av koncernens verksamhet.

Forsheda Hus AB svarar på förfrågningar från utomstående och kommunicerar med berörda parter på ett tidsmässigt korrekt och effektivt sätt.

Inom de områden där Forsheda Hus har inflytande skall koncernen sträva efter att tillse att leverantörer och underleverantörer följer relevanta principer i denna Code of Conduct.

Samtliga anställda inom företaget är ansvariga för att de själva, liksom den verksamhet de är verksamma inom, agerar i enlighet med dessa värderingar och affärsprinciper. Det är respektive medarbetares eget ansvar att säkerställa att de har tillräcklig information om relevanta lagar, regler och policys i samband med samtliga affärs-, personal- och investeringsbeslut.

Ledningarna inom respektive verksamhetsområde är ansvariga för att denna Code of Conduct implementeras och efterlevs i företagets verksamheter. Det är varje ledande befattningshavares ansvar att rapportera samtliga eventuella fall av bedrägerier eller annat brottsligt beteende till en medlem av Forsheda hus företagsledning.

Konstaterade överträdelser mot Forsheda hus Code of Conduct ska meddelas HR funktionen, som tillsammans med ansvarig chef beslutar om disciplinära åtgärder och, i förekommande fall, eventuell polisanmälan. Allvarligare avsteg från riktlinjerna kan leda till uppsägning.

Medarbetare

Forsheda hus strävar efter att vara en respekterad arbetsgivare – både för nuvarande och potentiella medarbetare. Företaget skall även sträva efter att vara attraktiva arbetsgivare med avseende på medarbetarnas professionella och personliga utveckling.

Denna policy tar inte sikte på affärsmässiga frågor som hör till respektive bolags personalfunktion, utan här återges regler som är av karaktären minimikrav. Relationen till och mellan de anställda skall bygga på ömsesidig respekt och värdighet samt rimligt inflytande inom områden som påverkar den enskildes arbetssituation

Samtliga medarbetare i Forsheda hus skall arbeta i enlighet med koncernens grundläggande krav och värderingar.

 • De anställningsvillkor, inklusive ekonomisk ersättning och arbetstider, som erbjuds koncernens medarbetare skall minst uppfylla minimikraven i nationell lagstiftning eller enligt industristandard.
 • Forsheda hus AB accepterar inte tvångsarbete, slavarbete eller andra former av ofrivilligt arbete vid koncernens arbetsplatser. Koncernen tillåter inte heller metoder som begränsar de anställdas fria rörlighet.
 • Forsheda hus anställer inga personer under 15 år, och där lokal lagstiftning anger en högre åldersgräns får inga personer under denna gräns anställas.
 • Forsheda hus ger alla koncernens medarbetare lika möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Koncernen tillåter varken diskriminering eller trakasserier.
 • Den arbetsmiljö Forsheda hus erbjuder skall vara säker och sund. Respektive koncernbolag ansvarar för att arbetet bedrivs på ett sådant sätt att skador och ohälsa förebyggs. Skriftliga hälso- och säkerhetsinstruktioner skall tillämpas på koncernens arbetsplatser.

Marknad, kunder och leverantörer

Forsheda hus verksamhet bygger på nära och långsiktiga relationer till kunder och andra affärspartners. Forsheda hus vill uppfattas som en trovärdig, långsiktig och pålitlig samarbetspartner och skall agera professionellt, ärligt och etiskt korrekt. Koncernen accepterar inte korruption, mutor och illojala konkurrensbegränsande åtgärder. All försäljning och marknadsföring av Forsheda hus produkter och tjänster skall ske i enlighet med relevanta lagar och regler i respektive land.

 • Forsheda hus skall inte erbjuda eller ge otillbörlig betalning / annan ersättning, produkter eller tjänster till någon person eller någon organisation i syfte att förmå personen eller organisationen att agera i strid mot föreskrivna åligganden för att anlita Forsheda hus eller behålla uppdrag för koncernen.
 • Forsheda hus skall inte – direkt eller indirekt – begära eller acceptera någon form av otillbörlig betalning / annan ersättning, produkter eller tjänster som ges i syfte att förmå koncernen att agera i strid mot Forsheda hus föreskrivna åligganden.

Leverantörer/samarbetspartners

Inom de områden där Forsheda hus har inflytande skall koncernen sträva efter att tillse att leverantörer och underleverantörer följer relevanta principer i Forsheda hus Code of Conduct och exempelvis erbjuder sina anställda en säker och sund arbetsmiljö. Forsheda hus köper inte produkter från leverantörer som vid anmodan inte kan lämna en skriftlig försäkran om att barnarbete inte är tillåtet i sin produktion.

Forsheda hus skall upprätthålla lämpliga processer för att utvärdera och välja prioriterade leverantörer och samarbetspartners. I sådana utvärderingsprocesser beaktas även förmåga att nå upp till kraven i denna Code of Conduct. En uppföljning av större leverantörers etiska, sociala och miljömässiga åtaganden skall ske årligen och åtgärder omedelbart vidtas vid avsteg jämfört med riktlinjerna i Forsheda hus Code of Conduct.

Miljö

Forsheda hus påverkan på miljön och dess förebyggande arbete med denna miljöpåverkan är viktiga frågor. Forsheda hus Miljöpolicy uttrycker en vilja att företaget skall ta sin del av ansvaret för att minska miljöpåverkan och medverka till en varaktig hållbar utveckling.

Miljöarbetet skall vara strukturerat och i de fall det är motiverat att följa internationellt erkända miljöledningssystem (exempelvis ISO 14001).

Miljöåtgärder skall vidtas så långt som det är tekniskt möjligt, företagsekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat.

Samhällsengagemang

Forsheda hus skall sträva efter att etablera goda relationer i de lokala samhällen där de är verksamma. Affärsbeslut som kan antas ha påverkan på samhället i stort skall så vitt det är möjligt alltid föregås av, alternativt snarast följas av, diskussioner med samhällsföreträdare i syfte att identifiera eventuella behov av gemensamma åtgärder