There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Integritetspolicy

Integritetspolicy

Denna policy gäller för samtliga företag ingående i ForshedaGruppens koncern:

Elementum eco AB, Ferrocon AB, ForhedaGruppen AB, Forsheda Hus AB, MT-Betong AB, Polardörren AB, Polarfönster AB, Reftele produktion AB och Umazing AB. 

__________________________________________________________________________________

Forshedagruppen värnar om din personliga integritet. Forshedagruppen är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för vår Koncernens verksamhet. Det innebär att vi ansvarar för hur dina personuppgifter samlas in och hur de används. I denna integritetspolicy redogörs för vilka kategorier av personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig, varför de behandlas och vilka rättigheter du som registrerad har. Du får också information om hur du kan göra dina rättigheter gällande.

De personuppgifter som vi behandlar hanteras i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning (däribland dataskyddsförordningen ”GDPR”, EU 2016/679 och andra relevanta regelverk såsom nationella lagar och föreskrifter).

Hur vi behandlar dina personuppgifter:

Om du besöker vår webbplats

Om du lämnar kontaktuppgifter till oss via vårt formulär kan vi komma att behandla ditt namn, e-postadress och jobbtitel för att tillhandahålla marknadsföring och erbjudanden till dig om våra tjänster. Den lagliga grunden för behandlingen är intresseavvägning. Vi har ett berättigat intresse av att tillhandahålla marknadsföring och erbjudanden till dig om våra tjänster.

Kunder

Vi sparar namn och mejladress till dig som är kontaktperson hos någon av våra kunder. Detta gör vi för att kunna tillhandahålla vår tjänst. Den lagliga grunden för vår behandling är intresseavvägning. Vi har ett berättigat intresse av att kunna fullgöra våra avtalsförpliktelser gentemot det företag som du representerar och tillhandahålla våra tjänster.

Leverantörer

Vi sparar namn och mejladress till dig som är kontaktperson hos någon av våra leverantörer. Detta gör vi för att kunna administrera våra avtalsmässiga rättigheter och skyldigheter med våra leverantörer. Den lagliga grunden för vår behandling är intresseavvägning. Vi har ett berättigat intresse av att kunna fullgöra våra avtalsförpliktelser och tillvara våra rättigheter gentemot det företag som du representerar.       

Om du söker arbete hos oss

Om du ansöker om anställning hos oss kommer vi att behandla de uppgifter som du ger in med stöd av vårt berättigade intresse av att administrera ansökningen. Den lagliga grunden för behandlingen är att vi får behandla uppgifter med stöd av en intresseavvägning. Om vi önskar spara dina uppgifter för framtida rekryteringar kommer vi att inhämta ditt samtycke för denna fortsatta personuppgiftsbehandling.

Hur länge vi sparar personuppgifterna

Vi sparar dina personuppgifter så länge de behövs i förhållande till det för behandlingen uppställda ändamålet. Därefter är vi skyldiga att radera dem. Det betyder att vi raderar dina personuppgifter när avtalet med det företag du representerar upphör eller om du inte längre är angiven kontaktperson för ditt företag. 

Personuppgifter som vi samlar in under rekryteringsprocessen sparas i 1 månad efter att processen har avslutats, eller så länge som krävs eller tillåts enligt tillämplig lag.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att säkerställa en god skyddsnivå. Det innebär att vi arbetar aktivt för att motverka att de personuppgifter som behandlas hos oss missbrukas, går förlorade, hamnar i orätta händer, förstörs eller på annat sätt hanteras i strid med denna integritetspolicy eller gällande lagstiftning. Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för de ändamål för vilka de behandlas har tillgång till personuppgifterna

Vilka vi delar dina personuppgifter med

            Vi kan komma att dela dina personuppgifter med vår leverantör av ekonomitjänster. Uppgifterna sparas i ett land inom EES-området.

            Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med våra leverantörer av IT-tjänster. I dessa fall är leverantörer personuppgiftsbiträde och hanterar personuppgifterna på vårt uppdrag och i enlighet med de ändamål och instruktioner som vi har lämnat för behandlingen. Biträdet och de som agerar under biträdets ledning får aldrig ta del av mer uppgifter än vad som krävs för utförande av den tjänst som avtalet med oss omfattar.

Dina rättigheter som registrerad

Nedan följer en redogörelse för de rättigheter som du har när vi behandlar personuppgifter om dig.

Rätt till information och registerutdrag

Du har rätt att begära bekräftelse av oss om vi hanterar dina personuppgifter och i sådant fall få närmare information om vår behandling av dina personuppgifter, vilka personuppgifter vi behandlar, för vilka ändamål behandlingen sker och vilka mottagare eller kategorier av mottagare som vi delar dina personuppgifter med. Det inbegriper även en rätt att få ut kopior av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Rätten till kopia på personuppgifter får inte påverka andras rättigheter, inklusive våra rättigheter, negativt.

Rätt att få personuppgifter raderade

Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål. Det gäller om

  • personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats,
  • du återkallar ditt samtycke på vilket behandlingen grundar sig och det inte finns någon annan rättslig grund för fortsatt behandling,
  • du invänder mot behandling som grunder sig på vårt berättigade intresse och det saknas berättigade skäl för att fortsätta med behandlingen som väger tyngre än ditt intresse,
  • behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas,
  • personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt, eller
  • det krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

I den utsträckning det är nödvändigt att fortsätta behandla dina personuppgifter för att till exempel uppfylla en rättslig förpliktelse är vi inte skyldiga att radera dina personuppgifter.

Rätt till rättelse

Du har rätt att på begäran få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade utan onödigt dröjsmål.

Du har även rätt att få ofullständiga personuppgifter som rör dig kompletterade.

Rätt att invända

Du har rätt att när som helst invända mot behandling som grundar sig på vårt berättigade intresse. En fortsatt behandling av dina personuppgifter kräver att vi visar ett berättigat skäl som väger tyngre än ditt intresse för den aktuella behandlingen. I annat fall får vi endast behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Du har också rätt att när som helst invända mot behandling som görs för direktmarknadsföring, inklusive profilering i den utsträckning som det har ett samband med sådan direktmarknadsföring. Om du har invänt mot behandling för direktmarknadsföring får vi inte längre behandla dina uppgifter för sådana ändamål.

Rätt att återkalla samtycke

Om vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke har du när som helst rätt att återkalla samtycket. Vi upphör då med behandlingen. För att återkalla ditt samtycke kan du skicka ett mail till GDPR@forshedagruppen.se

Rätt till begränsning av behandling

                 Du har också rätt att i vissa fall få den för dig aktuella personuppgiftsbehandlingen begränsad. Detta gäller bland annat om du anser att dina uppgifter inte är korrekta och under den tid som vi kontrollerar det, om behandlingen är olaglig och du vill att vi fortsätter att lagra uppgifterna i stället för att radera dem, samt om vi inte längre behöver uppgifterna för de ändamål som vi samlade in och använder uppgifterna för, men du behöver uppgifterna för att hantera, bemöta och göra gällande rättsliga krav.

                 Om du har invänt mot en behandling som stödjer sig på intresseavvägning som vi har använt som rättslig grund för ett ändamål kan du begära en begränsad personuppgiftsbehandling under tiden som vi arbetar med att bedöma huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än ditt berättigade intresse.

Om behandlingen har begränsats får vi endast behandla personuppgifterna med undantag för lagring, för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller för att du har lämnat ditt samtycke.

Rätt till dataportabilitet

                 Rätten till dataportabilitet innebär att du har rätt att få en kopia på dina personuppgifter som du själv har lämnat till oss i ett strukturerat allmänt använt format. Dessutom har du rätt att begära att dessa personuppgifter överförs direkt till en annan mottagare när det är tekniskt möjligt.

                 Rätten till dataportabilitet gäller dock endast för personuppgifter som hanterar med stöd av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal med dig.  

Överföring av personuppgifter till tredje land

Forshedagruppen strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES, vilket även omfattar våra leverantörer och samarbetspartner som behandlar uppgifter på uppdrag av oss. Men i vissa fall kan vi överföra personuppgifter utanför EU/EES. Sådan överföring sker då i enlighet med gällande lagstiftning på dataskyddsområdet och förutsätter att landet i fråga har en adekvat skyddsnivå eller att det finns en annan likvärdig skyddsåtgärd som innebär att överföringen är lagenlig.

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter

Du har rätt att lämna in ett klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), som är svensk tillsynsmyndighet för vår personuppgiftsbehandling. IMY nås genom följande länk.

Kontaktuppgifter

Kontakta oss på gdpr@forshedagruppen.se vid eventuella frågor eller för synpunkter avseende vår personuppgiftsbehandling, eller om du önskar göra någon av dina rättigheter enligt ovan gällande.