ForshedaGruppen Visselblåsning

Inom ForshedaGruppen strävar samtliga koncernbolag efter ett transparent verksamhetsklimat och en hög affärsetik. Möjligheten för visselblåsning är viktig för att minska risker och för att upprätthålla förtroendet för vår verksamhet, genom att vi kan upptäcka och åtgärda misstänkta oegentligheter i ett tidigt skede.

Vad kan rapporteras?
Exempel på missförhållanden av allvarlig karaktär som du kan rapportera om:
• Allvarliga miljöbrott eller stora brister i säkerheten på arbetsplatsen.
• Om någon utsätts för allvarliga former av diskriminering eller trakasserier.
• Andra allvarliga missförhållanden som rör enskildas liv eller hälsa.
• Medvetet felaktig bokföring, intern bokföringskontroll eller annan ekonomisk brottslighet.
• Förekommande av stöld, korruption, skadegörelse, bedrägeri, förskingring eller dataintrång.
• Andra allvarliga missförhållanden som rör företagets vitala intressen.